خاطرات خوبت باقی خواهند ماند...

خب فکر می کنم بعد 40 روز وقت اون رسیده که همه چیز رو برای همیشه فراموش کنم. البته مسلما خاطرات خوب گذشته می تونن حداقل سهم من باشن و برای همیشه نگهشون می دارم.
دیر می فهمی چه اتفاقی افتاد و دیر می فهمی که تمام سعیم رو کردم که تو همیشه برنده باشی اما حیف که بازم باختی.

بی من و با من اما مواظب خودت باش
نشکنه بغض چشمات، نزار بریزه اشکاش