از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم،
و هنوز نمی دانم چگونه مى شود
هربار که تو بى دلیل ترکم می کنى
من بدهکارت مى شوم...

(یک لبخند تلخ)