کمـــــی دورتــر بـایست…
لطفـــــــــا!
من دیــوانه تــر از آنــم…
کــه بی هــوا،
در آغـوشت نگیــرم …!

یادش به خیر... همیشه فکر می کردم یه روز جرئت این رو داره که وقتی من رو می بینه بیاد بگه دلم برات تنگ شده...
و هیچ وقت نفهمید هر بار که از خونه می رفتم بیرون، امیدوار بودم که اون روز بی هوا ببینمش...