مردانگی ات را
با شکستن دل دختری
که دیوانه ی توست
ثابت نکن
مردانگی ات را
با غرور بی اندازه ات
به دختری که عاشق توست
ثابت نکن
مردانگی را
زمانی می توانی نشان دهی
که دختری
با تمام تنهایی اش
به تو تکیه کرده و
با تکیه به غرور تو
به قدرت تو
در این دنیای پر از نامردی
قدم بر می دارد...