زن اگر شیطنت نکند...

ناز نکند...

حسادت نکند...

دلتنگ نشود...

زن نیست!!!