اگه همون طوری که با تلفن همراهتون برخورد می‌کنید با همسرتان بر خورد کنیدخوش بخترین فردِ دنیا خواهید بود...!

اگر هر روز شارژش کنید با یه بوس و بغل...!
باهاش در روز از همه بیشتر صحبت کنید...!
پایِ صحبت‌هایش بشینید...!
پیغام‌هایش را بگیرید...!
پول خرجش کنید...!
براش زیور آلاتِ تزئینی یا لباس خوشگل بخرید...!
دورش یک محافظ محکم بکشید...!
در نبودش احساسِ کمبود کنید...!
حاضر نباشید کسی‌ نزدیکش بشه حتی...!
مطالبِ خصوصیتون رو به حافظه اش بسپرید...!
همیشه و همه‌جا همراهتان باشه حتی در اوج تنهایی‌...!
و اگه همیشه همراهِ اولتان باشه...
با داشتن یک همسر خوب و مهربان هیچ کس تنها نیست...!