گـاهـی بــاید رفـت و بعضـی چیــزهای بردنـی را بـا خـود بــرد،
مـثل یـــــاد،
مـثل غــرور،
...
و آن چــه ماندنـیست را جــا گــذاشت،
مـثل خــاطره،
مـثل لبـخند،
...
رفـتنت ماندنــی مــی شود، وقتــی کـه نبــاید بـروی،
و ماندنــت رفـتنــی مــی شود، وقتـی کـه نبــاید بمـانــی...