معلمی بود که تعدادی شاگرد دختر بچه داشت و همه دختر بچه ها شاد و شنگول بودند غیر از یکی!
معلم از این بابت ناراحت بود. روزی خانم معلم مادر بچه را خواست و شروع به نصیحت کرد که:
این بچه شما بسیار بچه زرنگی است و آینده درخشانی دارد اما متاسفانه کمی افسرده است و روحیه خوبی ندارد.
مادر دختر با تعجب گفت: واقعا؟! پس چرا تا کنون متوجه نشده بودم؟ حالا باید چکار کنم تا او از افسردگی خارج شود؟
خانم معلم گفت: هیچ جز کمی محبت! دخترت را در آغوش بگیر و ببوس و به وی جملات زیبا و محبت آمیز بگو!
مادر دختر آهی کشید و گفت: چه پیشنهاد خوبی اما... پس من چی؟!
این بار معلم، شوهر زن را خواست و گفت: زن شما خیلی افسرده است و به محبت نیاز دارد بهتر است وی را در آغوش بگیرید و ببوسیدش!
این بار شوهر زن آهی کشید و گفت: چه پیشنهاد خوبی اما... پس من چی؟!!!

همه انسان ها به محبت نیاز دارند!