از بودن توست این چنین خوش حالم
و بدین احساس است که به خود می بالم
بهترین لبخندی بر لبانم امشب
ماندن این حس را از خدا می خواهم