ماهی گفت:
"من نمی توانم اشک هایم را ببینم چون در آب هستم."

 
آب گفت:
"من می توانم اشک هایت را حس کنم چون تو در قلب من هستی."