مرا این گونه باور کن:
کمی خسته کمی تنها
کمی از یاد رفته، کمی مغرور
کمی بی کَس٬ کمی گستاخ
کمی سر خوش
کمی…
کمی باور کردنم سخته!