بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه هامون می کنیم:
نیمه می شنویم،
یک چهارم می فهمیم،
هیچی فکر نمی کنیم!
و دو برابر واکنش نشون می دیم...