هر از گاهی،
با خواهرت شوخی کن، دستش بنداز، بغلش کن،
برو پشت در قایم شو و بترسون داداشتو، محکم بزن به شونش، هواشو داشته باش،
مامانتو قلقلک بده تا از خنده نتونه حرف بزنه، کاری کن پیش دوستاش پُزتو بده، کیف کنه از داشتنت،
باباتو بغل کن، چاییشو تو بده دستش، بگو برات از تجربه هاش بگه، بشین پای حرفش، درددلش،
دوستت، اگه تنهاس، اگه غم داره تو دلش، اگه میبینی زل زده به مونیتورش و هر از گاهی میخنده، از اون تلخاش،
تو هواشو داشته باش، تو تنهاش نذار...

باور کن،
روزی هزار بار می میره،
کسی که فکر می کنه برا کسی مهم نیست...