خنده ام می گیرد
وقتی پس از مدت ها بی خبری
بی آن که سراغی از این دل آواره بگیری
می گویی : دلم برایت تنگ است
یا مرا به بازی گرفته ای
یا معنی واژه هایت را خوب نمی دانی
دلتنگی ارزانی خودت...