گریه کن تا دلت می خواد...گریه کن با دلت زیاد...گریه کن تا یادت بیاد
شاید این بار آخره...لحظه ها داره می گذره...گریه کن تا یادت نره

پیدا کن شبو مثل من...گوشه ای واسه گم شدن
گریه کن اگه عاشقی...عاشقا گاهی گم میشن

گریه کن پای رازقی...گریه کن پای نسترن

این تویی که شکسته ای...این تویی اگه خسته ای
مثل من اگه عاشقی...چشماتو اگه بسته ای
این تویی که یادت میره...عهدهایی که شکسته ای

این تویی تو شبای تار...چشماتو روی هم بذار...خورشیدو به خاطر بیار
اون که گل به تو هدیه داد...تا ابد عاشقت می خواد...تازه شو تا یادت بیاد