آموخته ام اگر کسی یادم نکرد یادش کنم، شاید او تنهاتر از من باشد.


اگه تونستی از غرورت بگذری و این کار رو انجام بدی قشنگه!
یه احساس خوب که نمی تونی درکش کنی.
بذار قلبت بزرگ بشه و بی انتها. شاید اول فکر کنی داری ادای خوب بودن رو در میاری.
اما وقتی یکی دو بار این کار رو کردی و دیدی چه قدر حال خوبی داری، مطمئن باش دیگه قلبت نمیذاره خلاف این رو انجام بدی.