یه لینک بی نظیر...
این یه فلش فوق العاده است که به شما نشون میده از خیلی چیزا خیلی بزرگتر و از خیلی چیزا خیلی کوچکتر هستیم.


The Scale Of The Universe