فرزندت است؟ در آغوشش بگـیر...
معـشوقه ی توست؟ لـب هایش را سخت بـبوس...
دوست هسـتید؟ به هـم دیگر خوب نگاه کنید...
در سرزمین من هر لحظه... شاید "لحظه ی آخر" باشد ...!