دلت تنگ یک نفر که باشد! تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموشش کنی، فایده ندارد ...
تو دلت تنگ است، دلت برای همان یک نفر تنگ است!
تا نیاید... تا نباشد... هیچ چیز درست نمی شود...!!!

***

نه اسمش عشـــــــــق است، نه علاقه، نه حتی عادت، خــــ ــریـتـــ محض است دلتنگ کسی باشی که دلـــش با تـــــــــو نیســـت!!!