درگیر رویای توام
منو دوباره خواب کن
دنیا اگه تنهات گذاشت
تو منو انتخاب کن

دلت از آرزوی من
انگار بی خبر نبود
حتی تو تصمیمای من
چشمات بی اثر نبود

خواستم بهت چیزی نگم
تا با چشام خواهش کنم
در را رو بستم روت تا
احساس آرامش کنم

باور نمی کنم ولی
انگار غرور من شکست
اگه دلت می خواد بری
اصرار من بی فایده است

هر کاری می کنه دلم
تا بغضمو پنهون کنه
چی می تونه فکر تو رو
از سر من بیرون کنه

یا داغ رو دلم بذار
یا که از عشقت کم نکن
تمام تو سهم منه
به کم قانعم نکن